Oferta
kompleksowa pomoc prawna
klientom indywudualnym
Udzielamy porad prawnych, wydajemy opinie prawne, sporządzamy pisma oraz świadczymy usługi zastępstwa prawnego w sprawach z zakresu prawa cywilnego, prawa spadkowego (stwierdzenia nabycia spadku, dział spadku, sprawy o zachowek), prawa rodzinnego (rozwody, alimenty, sprawy dotyczące władzy rodzicielskiej, ustalenia kontaktów z dzieckiem, rozliczenia majątkowe małżonków), prawa pracy (dochodzenie przez pracowników i pracodawców wszelkich roszczeń ze stosunku pracy), ubezpieczeń społecznych (sprawy o rentę, emeryturę, zasiłki, świadczenia z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej) prawa administracyjnego, w tym budowlanego oraz podatkowego.
OBSŁUGA PRAWNA PRZEDSIĘBIORSTW,
STOWARZYSZEŃ I FUNDACJI
Zajmujemy się tworzeniem, rejestracją i obsługą prawną przedsiębiorstw, stowarzyszeń i fundacji. W ramach obsługi prawnej świadczymy pomoc z zakresu wszelkich dziedzin prawa występujących w obrocie gospodarczym, w szczególności prawa cywilnego, prawa handlowego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, prawa podatkowego. Negocjujemy w interesie Klienta warunki kontraktów, przygotowujemy projekty pism niezbędnych w bieżącej działalności oraz zastępujemy przed sądami, organami i wobec kontrahentów.
Pomoc prawna
cudzoziemcom
Cudzoziemcom oferujemy pomoc prawną i reprezentację w toku postępowań sądowych i administracyjnych, w szczególności w postępowaniu o legalizację pobytu na terytorium RP oraz w przedmiocie uzyskania zezwolenia na nabycie nieruchomości. Doradzamy w zakresie zatrudnienia oraz zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Polski.
Dochodzenie
należności
Zajmujemy się dochodzeniem należności w postępowaniu mediacyjnym, sądowym i egzekucyjnym. Stale współpracujemy z kancelariami komorniczymi zlokalizowanymi na terenie całego kraju.
Reprezentowanie
interesów klienta
Reprezentujemy Klientów w sprawach sądowych, w postępowaniach przed organami administracji, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych oraz podczas negocjacji z kontrahentami, pracodawcami, pracownikami, wierzycielami, dłużnikami, windykatorami, bankami – w celu zabezpieczenia interesów Klienta.
SPORZĄDZANIE UMÓW I PISM
PROCESOWYCH
Na zlecenie Klienta sporządzamy projekty umów, pism składanych w toku postępowań sądowych i administracyjnych, opracowujemy wezwania, odwołania, wnioski, sprzeciwy oraz wszelkiego rodzaju pisma niezbędne Klientom w celu ochrony ich sytuacji prawnej.